JULIA中文无码一区在线

JULIA中文无码一区在线

其鼻常用熊胆煎汤,笔蘸洗,俟前药各进数服,却用青黛、当归、赤小豆、瓜蒂、地榆、黄连、芦荟、雄黄灵脂丸治脾疳、食疳。盖虚则补其母,实则泻其子也。

肝属木主风,所以风邪易侵也。一小儿耳中流脓,项中结核,眼目或札或赤痛,小便或痒或赤涩,皆肝胆经风热之症也,用一小儿因乳母恚怒,兼经行之后,多食炙,儿遂耳内作痛出脓,余先用加味小柴胡汤,次用加味逍遥散,令其母服之,子母并愈。

喜冷便秘,胃实热也,用泻黄散凉之。脾胃虚弱,用补中益气汤。

一老年得子,四肢痿软,而恶风寒,见日则喜。鹤膝用六味地黄丸加鹿茸以补其血气,血气既充,则其肌肉自生。

若合目昏睡,泄泻身热,脾乘心也,用泻黄散。或唇口歪斜,腹痛少食,目胞浮肿,面色青黄,肢体倦怠之类,皆肝木乘脾之症也,当审五脏相胜而主之。

 平胃地榆汤治结阴便血。面色黄白,目无精光,脾肺俱虚也,用四君子加柴胡、升麻。

Leave a Reply