TGIRL汪佩妮Penny-美的毫无节操41P汪佩妮推女神X-TGIRL

TGIRL汪佩妮Penny-美的毫无节操41P汪佩妮推女神X-TGIRL

六经伤寒,惟阳明最轻,以阳明为水谷之海,谷气足以胜邪气;阳明为十二经脉之长,血气足以御寒气;阳明寓两阳合明之地,阳气足以御阴气也。且头不痛,胃不实,不下利,断非三经症矣。

如寒风太厉,中之重者,或汗不出而脉反紧,其内症必烦躁,与下伤寒之呕逆有别。然下利呕逆,固为里症,而本于中风,不可不细审其表也。

日再服,夜一服。 汗多则心液虚,心气馁故悸;叉手自冒,则外有所卫,得按则内有所凭,则望之而知其虚矣。

脉数急者,为传也。 营卫俱病,发热所由来耳。

桂枝汤煮取三升,初服者,先服一升也,却与者,尽其二升也。要知六经各有主症,是仲景伤寒杂病合论之旨也。

今伤寒与杂病分门,而头绪不清,必将以杂病混伤寒而妄治之矣。 世徒云《序例》为叔和之文,而不知仲景之书,皆系叔和改换,独为伤寒立论。

Leave a Reply